Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Anuradha Paudwal 
gaIta AnauraQaa paaODvaala 


ho caaMdNao fulaaMnaI, iSaMpaIta ra~a AalaI
QartaI pa`kaSa vaoDI, Aaolyaa dvaaMta nhalaI

taaro inaLo naBaaMta, ho gaUja saaMgataata
ka rMga vaogaLa ha, Kaulatyaa navyaa kLIta
AaozaMtalyaa svaraMnaa, ka jaaga Aaja AalaI

taao spaSa- caMdnaacaa, kI gaMQa yaaOvanaacaa
]QaLIta rMga Aalaa, svapnaatalyaa svaraMcaa
hI ra~a QaUMd haotaI, svapnaata dMgalaolaI