Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
gaIta 


hsalao gaM baaAI hsalao
Ana\ kayamacaI maI fsalao

nayana kvaDsaa TakUnaI kuNaI tar
idpavaI maaJao labaaD DaoLo
pa`Ita maQaacao sauMdr paaoLo
+dyaI iSar}naI caaor}na naolao

saaMgaayaacaI caaorI JaalaI
AaAI ivacaarI kaya jahalao
icaDlao r}salao maaJyaavar maI
malaaca haotao hrvaUna basalao

paaLta zovaUna tyaa lauccyaalaa
Qar}naI baaMQaUna Kaoicata naolao
vaajata gaajata kOdI kolao
Saasana krtaa Garasa mauklao