Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Yeshwant Deo Sudheer Phadke Prabhakar Jog 
gaIta yaSavaMta dova sauQaIr fDko pa`Baakr jaaoga 


svar Aalao dUr}naI, jauLlyaa sagaLyaa tyaa AazvaNaI

inajaI-va ]saasao vaa"yaaMcao, AakaSa ifkTlyaa taa"yaaMcao
kujabaUja hI navhtaI vaolaIMcaI, ihtagauja hI navhtao paNaa-Mcao
eoSaa qaklaolyaa ]dYanaI

ivarhata- manaacao ismata sarlao, gaalaaMvar AaMsaU AaoGaLlao
haotaa +dyaacaI dao Saklao, jaKamaotaUna PMdna paaJarlao
GaalaI fuMkr hlakoca kuNaI

paDsaad ksaa Aalaa na kLo, Avasaota kQaI naa tama ]jaLo
saMjaIvana imaLtaa AaSaocao, inaimaXaata paunha jaga saavarlao
ikmayaa AsalaI ka kolaI kuNaI