Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Kusumagraj Lata Mangeshkar 
gaIta kusaumaaga`ja lataa maMgaoSakr 


AaDvaaTolaa dUr ek maaL
tar} tyaavartaI eklaa ivaSaaL
AaiNa tyaacyaa ibalagaUinayaa padasa
jaINa- paacaaoLa paDo taao ]dasa

]Xaa yaovaao iSaipaMta jaIvanaaSaI
inaSaa kaLaoKaI dDvaU dYa jagaasaI
saUya- gaganaataUnaI AaotaU dYa inaKaara
maUk saaro ho saahtaao ibacaara

tar}varcaI hsataata tyaasa paanao
hsao maUzBar tao gavatahI majaonao
vaaTsar} vaaT tauDvaIta tyaasa jaata
parI paacaaoLa idsao inatya SaaMta

AaiNa AMtaI idna ek tyaa vanaaMta
yao[- Qaavata caaOfor xaubQa vaata
idsao paacaaoLa Gaor}naI tayaatao
nao[- ]DvaUnaI tyaa dUr dUr kaozo

AaiNa jaagaa hao maaokLI taLaSaI
paunha paDlyaa vartaUna paNa- raSaI