Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Suman Kalyanpur 
gaIta saumana klyaaNapaUr 


koSavaa maaQavaa, tauJyaa naamaaMta ro gaaoDvaa

tauJyaasaarKaa taUca dovaa, taulaa kuNaacaa naahI hovaa
vaoLaovaoLI saMkTataUnaI taairsaI maanavaa

vaoDa hao]}na Ba@taIsaazI gaaopagaDyaaMsah yamaunaakazI
naMda Garcyaa gaayaI hakISaI gaaokuLI maaQavaa

vaIr Qanau-Qar paaqaa-saazI caP saud-Sana Gao]}na hataI
rqa hakUinayaa paaMDvaaMcaa paLivasaI kaOrvaa