Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


pa`itamaa ]rI Qar}naI, maI pa`ItaI gaavao

tao gaIta pa`ItaIcao ro, hLUvaar maI mhNaavao
AsfuT BaavanaaMcyaa svapnaaMta gauMga vhavao

pauXpaata gaMQa jaOsaa, gaItaata Baava taOsaa
AWOta pa`ItaIcao ho, mama jaIvanaI Asaavao

taU saptarMga QanaUcao, svar saata baasarIcao
saMigata jaIvanaacao, AaLvaIta maI basaavao

ka raohINaIsa vaaTo, caMd`asavao Asaavao
ho Baavasvapna Apauro saakar taU kravao