Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
gaIta 


gaolaa kuzo baaAI kanha, kanha yao[-naa
gaolaa kuzo maaJaa rajaa, rajaa yao[-naa

iktaI baGaU vaaT tarI
jaa naa jaa naa, saKayaaMnaao kuNaI
Aataa QaIr Qarvaonaa

saaMgaa maaJyaa maaohnaa
baaolaNaar naa taulaa paunha
nakao Qar} raga yaa xaNaa

paMcapa`aNa maaJao baaAI AaovaaLUnaI
AailaMgaIna dohI Qar}naI
maaJyaa +dyaIcaa raNaa