Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


cala naaca, naaca ro naMdikSaaora
saUr maurlaIcaa GaUmava jara

r}maJaUma r}maJaUma paOMjaLa vaajataI
taalaavartaI gaaotaI naacataI
saur svagaa-taUnaI kaOtaUk paahtaI
AanaMdacaa idvasa Kara

jalalahrIMcaa naaca qaaMbalaa
AvaKaL vaayaU maQao qabaklaa
kaokIL gaa[- na gaayanaalaa
kaya jaadU hI maurlaI Qara