Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


saptapadI hI raoja caalatao tauJyaa savaotao
SatajanmaIcao hao maaJao naatao

hLvyaa tauiJayaa krata dotaa
kraMgauLI hI r}pa gaaoijarI
gaaoD iSariSarI ]raMta fulataa
spaSaa-nao jao maugQa baaolatao

krkmaLacyaa dozaBavataI
iJammaa KaoLta pa`Ita ibalavarI
dRXT laajarI jarIkazI taI
tauJyaa laaocanao vaLUnaI baGatao

Aazvao paa]}la pa`Ita maMidrI
AQaa-MgaI maI sagauNa saaijarI
maUta- haotaa tauJyaa SarIrI
AWOtaacao dOvata haotao