Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


GanatamaI SauP baGa rajya krI
ro iKanna manaa baGa jara tarI

yao baahorI AMDo faoDUnaI
Saud\Qa maaokLyaa vaataavarNaI
ka gaudmarsaI Aataca kuZUnaI
ro maar BararI jara varI

fula gaLo, fL gaaoD jaahlao
baIja naUro, DaOlaata tar} DUlao
taola jaLo baGa jyaaota paajaLo
ka marNaI Amartaa hI na KarI?

manaa vaRqaa ka iBasaI marNaa
dar sauKaacao tao hrI kr}Naa
AaAI paahI vaaT ro manaa
pasaraonaI baahU kvaLNyaa ]rI