Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


maaJao gaaNao, ekca maaJao inatyaacao gaaNao
Axaya gaaNao, ABaMga gaaNao, gaaNao ho gaaNao

sava- jagaacao maMgala, maMgala maaJao gaaNao
yaa ivaEvaacaI ektaanataa ho maaJao gaaNao
AaSaocyaa vaINaocaa caZvaUnaI saUr BaaOitakaMta
ho gaaNao, ho ipa`yakr maaJao gaaNao maI gaata

inarQvanaI ho, maUkgaana ho, yaasa mhNaao kaoNaI
naBaata ho saazvalao yaanao dumadumalaI AvanaI
sava- Qama- ho Baod paMqa hI, sava- ek Jaalao
maaJao maaJao ivaEva taar hI pa`omaacaI baaolao

hI maaoxaacaI, svaataM~yaacaI ]nnataIcaI maalaa
saaOBaagyaacaI taar laagalaao maI hI CoDayaalaa
ho naMdnavana hI svaBaU-maI ek paha JaalaI
maMgala maMgala mad\gaanaacaI gataI hI SaovaTlaI