Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


pa`omasvar}pa Aa[-, vaatsalya isaMQaU AaAI
baaolaavaU taUja Aataa maI kaoNatyaa ]paayaI

naahI jagaata JaalaI, AabaaL yaa jaIvaacaI
tauJaI ]NaIva ica