Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


maanasaknyaa kNvamaunaIcaI, basaUnaI vanaI ekaMtaI
gauMiftao maaL bakuL fulaaMcaI

Saard nayanaI ]malata haotaa, Anauragaacaa rmya naIilamaa
Ar}Na kpaaolaI gaaoD laailamaa, fulaivata laaja itayaocaI

yaaOvana saaOrBa pausataao itajalaa, kaoNa yaayacaa saKao paahuNaa
naavaaivaNahI Gaota ]KaaNaa, pa`Ita itacyaa +dyaacaI

AazvaNaIcaI krItaa maRgayaa, hsatao KauduKaudu manaI Aataurtaa
saKayaa yaotaa maMgala GaTIka AalaI svayaMvaracaI