Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


jana paLBar mhNataIla haya haya
maI jaataa rahIla kaya- kaya?

sauya- taLpataIla, caMd` JaLktaIla
taaro Apaulaa Pma AacartaIla
Asaoca vaaro pauZo vaahtaIla
hao[-la kahI ka AMtaraya?

maoGa vaXa-taIla, Saotao ipaktaIla
gavaa-nao yaa nadyaa vaahtaIla
kuNaa kaLjaI kI na ]maTtaIla
paunha taTavar hoca paaya

saKao saaoyaro DaoLo pausataIla
paunha Aapaulyaa kamaI laagataIla
]ztaIla basataIla, hsaUnaI iKadLtaIla
maI jaataa tyaaMcao kaya jaaya?

ASaa jagaastava kaya kuZavao
maaohI kuNaacyaa ka gauMtaavao
hrIdUtaa ka ivanmauKa vhavao
ka ijarvaU nayao, SaaMtaIta kaya?