Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Usha Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta ]Xaa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


kaya baaAI saaMgaU, ksaM gaM saaMgaU?
malaaca maaJaI vaaTo laaja
kahI tarI hao]}na gaolaMya Aaja

]gaIca fulaUnaI AalaM fUla
]gaIca jaIvaalaa paDlaI BaUla
tyaa rMgaacaa, tyaa gaMQaacaa 
AMgaavar maI lyaalao saaja

jarI laajarI Jaalao QaIT
baGata rahIlao tyaalaa naIT
kuLvaMtaacaI paaor kSaI maI
ivasar}na gaolao irtarIvaaja

sahja baaolalao hsalao maI
malaaca hrvaUna basalao maI
ek Anaavar jaDlaI baaQaa
naahI caalalaa kahI [laaja