Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


paahUnaI rGaunaMdna saavaLa
laajalaI saItaa svayaMvaralaa

naxaIdar AtaI rmya maMDpaI
jamalaI saarI qaaor maMDLI
]BaI jaanakI janaka javaLI
Gao]}naI Qavala fulaaMcaI maalaa

QanauXyaasa tyaa daor laavaNyaa
SaUr paur}Xa taao kuNaI Qajaonaa
kaya kravao kahI saucaonaa
nyaahLI dUr}naI Ea`Iramaalaa

maunaIvaraMnaa maana do]}naI
]zlao rGauvar Asao paahUnaI
manaasaarKao yaotaa jauLUnaI
naacatao hXa-Baranao imaiqalaa