Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


maukuMda r}saU nakao [tauka
ivanaivatao tauJaI taulaa raiQaka

tauJyaa maurlaIlaa AataurlaolaI
gavaLyaacaI maI gaaOLNa BaaoLI
taU maaJaa maI tauJaI saavalaI
nakao ro raga Qar} laTka

iKanna hao]}naI tauiJayaa saazI
naaca qaaMbalaa yamaunaakazI
gaaopaInaaqa taU, tauJyaa BaaovataI
jamalyaa saa"yaa yaa gaaoipaka

paunha ekda paha ivacaar}naI
tauJao taulaa taU manaapaasaUnaI
taU naahItar tauJyaavaacaUnaI
maMjaUL naad yao[-la ka?