Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar 
gaIta lataa maMgaoSakr 


caafa baaolaonaa, caafa caalaonaa
caafa KaMta krI, kahI kolyaa fulaonaa

gaolao AaMbyaacyaa banaI, mhTlaI maOnaasavao gaaNaI
AamhI gaLyaaMta gaLo imaLvaUnaI ro
gaolao kotakIcyaa banaI, gaMQa drvaLlaa vanaI
naagaasavao gaLalao dohBaana ro
cala yao ro, yao ro gaDyaa, naacaU ]DU GaalaU fugaDyaa
KaoLU iJammaa iJama paaorI iJama paaorI iJama

ho ivaSvaacao AaMgaNa, Aamha idlao Aaho AaMdNa
]Nao kr} AapaNa daoGao jaNa
jana ivaXayaacao ikDo, hyaaMcaI Qaava baahyaakDo
AapaNa kr} Saud\Qa rsapaana ro
caafa fulao Aalaa fulaUna
taojaI idSaa gaolyaa AaTUna
kaoNa maI caafa, kaozo daoGao jaNa ro