Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
G. D. Madgulkar Sudheer Phadke Prapanch (1961) 
gaIta ga.id.maaDgaULkr sauQaIr fDko pa`paMca 


Aalaa vasaMta dohI, maja zavaUkoca naahI

BaItaIivanaa kSaacaa dohavarI Sahara
ho ]}na BaUXaivatao saaonyaaparI SarIra
ka gauMiflaI jarInao AaBaaLIcaI inaLa[-

AaozaMta qaaMbatao ka hasaU ]gaaca maaJao
baahor Daokivataa ka baaola Aaja laajao
taao paaor kaoikLocaa ranaata gaIta gaa[-

ho Aaja kaya Jaalao, maaJao malaa kLonaa
yaa naoNatyaa jaIvaalaa ho gaUja AakLonaa
yao gaMQa maaoga"yaacaa, AalaI fulaUna jaa[-