Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
P.Savlaram Lata Mangeshkar Snehal Bhatkar Chimukla Pahuna 
gaIta paI. saavaLarama lataa maMgaoSakr snaohla BaaTkr icamauklaa paahuNaa 


taujasaazI SaMkra, iBallaINa maI Jaalao, QauMDIta tauja Aalao

AMjana cacaU-na caMd`mauKaalaa, Saamala sauMdr banalao
maRgaajaInaacaI kMcaukI GaalaUna, pa`itaibaMbaalaa hsalao

nayanaa maQalyaa jalagaMgaolaa, du:Ka pa`ItaIcao ksalao
navhtao gaMgaa ba`mh kQaI ka, maayaovartaI r}salao