Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Lata Mangeshkar Vasant Prabhu 
gaIta lataa maMgaoSakr vasaMta pa`BaU 


pa`omaa kaya do]} taulaa, Baagya idlao taU malaa

pa`ItaIcyaa yaa paaKaracao rtnakaMcanaI paMKa do]} ka
do]} taulaa ka hXa- gaMQa ha, jaIva fulaataUna maaohrlaolaa

yaa +dyaIcyaa jalavaMtaIcaI, inaLI AaoZ taI taulaa hvaI ka
r}pa maaoihnaI laavaNyaacaI, hvaI tauJyaa ka caMd`klaolaa

maaohk sauMdr jao jao idsatao, taUca tayaaMcaa janmadataa
GaoSaIla ka ro maaJyaakrItaa, AQarIcyaa yaa AmaRtaalaa