Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Phadke Sukhi Sansar 
gaIta sauQaIr fDko sauKaI saMsaar 


BagavaMtaacaI krNaI, saarI BagavaMtaacaI krNaI
AQaaMtarI ho Jaulao naBaaMgaNa, SaoXafNaavar QarNaI

laxmaIsaazI Gar gavaa-cao ]Mca baaMQaUnaI dotaao
garIbaasaazI garIba hao]}na JaaopaDItahI rmataao
paitataasaMgao paitatapaavana caalatasao AnavaaNaI

samaud`ata jarI AqaaMga paaNaI, tahana SamavaI Ea`avaNaQaar
Anna ba`mh tao AKaMD Gaotao, kaLyaa maataItaUna Avataar
jagaNyaasaazI tarI maanavaa laaga pa`BaUcyaa carNaI

ijaqao vaajataao GauMgaUrvaaLa, baalak hao]}na itaqao raMgataao
maayabaapa taao sava- jagaacaa, AaAIsaazI jagaata yaotaao
hata jaaoDUnaI dova baaolataao, SarNa taulaa gao jananaI