Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Phadke 
gaIta sauQaIr fDko 


nasao ra]}LI vaa nasao maMdIrI
ijaqao rabataI hata taoqao hrI

ijaqao BaUmaIcaa pau~a gaaLIla Gaama
itaqao Anna hao]}na zakola Saama
idsao saavaLo r}pa tyaacao iSavaarI

nakao maM~a tyaalaa maunaI baa`mhNaaMcao
tayaa AavaDo gaIta Svaasaa GaNaaMcao
vasao taao sada svaod gaMgao iknaarI

iSaLa faoDItaI saMGa paaqarvaTaMcao
kuNaI kapasaa r}pa dotaI paTaMcao
tayaaMcyaa GarI naaMdtaao taao maurarI

ijaqao kama taoqao ]Baa Syaama Aaho
navho Qama- ro Gama- tao r}pa paaho
Asao ivaSvakmaa- Ea`maacaa paujaarI