Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Phadke 
gaIta sauQaIr fDko 


]d\Qavaa, Ajaba tauJao sarkar
lahrI rajaa, pa`jaa AaMQaLI, AQaaMtarI drbaar

[qao fulaaMnaa marNa janmataa, dgaDalaa paNa icarMijavaItaa
baaorI baaBaLI ]gaaca jagataI, caMdna maaqaI kuzar

labaaD jaaoDI [malao maaDyaa, gauNavataaMnaa maa~a JaaopaDyaa
paitava`taocyaa gaLYata QaaoMDa, vaoSyaolaa maNaIhar

vaaAIT itatauko [qao paaosalao, BalaopaNaacao Baagya naasalao
yaa paRqvaIcyaa paazIvar, naa maaNasaasa AaQaar