Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
G. D. Madgulkar Sudheer Phadke Sudheer Phadke Prapanch (1961) 
gaIta ga.id.maaDgaULkr sauQaIr fDko sauQaIr fDko pa`paMca 


ifrtyaa caakavartaI dosaI maataIlaa Aakar
ivaz\zlaa, taU vaoDa kuMBaar

maataI paaNaI, ]jaoD vaara, taUca imasaLsaI sava- pasaara
AaBaaLca maga yao Aakara
tauJyaa GaTaMcyaa ]tarMDIlaa nasao AMta naa paar

GaTa GaTaMcao r}pa AagaLo, pa`tyaokacao dOva vaogaLo
tauJyaaivaNaa tao kaoNaa na kLo
mauKaI kuNaacyaa paDtao laaoNaI, kuNaa mauKaI AMgaar

taUca GaDivasaI, taUca faoDIsaI, kurvaaLIsaI taU taUca taaDIsaI
na kLo yaataUna kaya jaaoDIsaI
dosaI DaoLo parI inaima-saI tayaapauZo AMQaar