Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
G. D. Madgulkar Vasant Desai Molkarin (1963) 
gaIta ga.id.maaDgaULkr vasaMta dosaaAI maaolakrINa 


dOva jaaiNalao kuNaI, dOva jaaiNalao kuNaI
lavaaMkuSaacaa hlavaI paaLNaa, vanaI vaailmakI maunaI

maRga saaonyaacaa jagaI AsaMBava
tarIhI tayaalaa BaUlalao raGava
Ea`Iramaalaa cakvaUna gaolyaa, Sa@taI maayaaivaNaI

Aapadmstak ivaSaud\Qa saItaa
paitava`taa taI maUta- dovataa
paitatapaavanao italaa tyaaigalaI, taSaata taI gaiBa-NaI

rajapau~a tao naRpataI ]dYacao
iSaSaupaNa tyaaMcao dInapaNaacao
rtna kMduka jaagaI hataI, maataIcaI KaoLNaI