Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
G. D. Madgulkar Asha Bhosle Sudheer Phadke Suvasini (1961) 
gaIta ga.id.maaDgaULkr AaSaa Baaosalao sauQaIr fDko sauvaaisanaI 


AaozaMta hak yaotao, saanaMd gaIta gaataa
yaoNaar naaqa Aataa, yaoNaar naaqa Aataa

maI paa]}lao pahatao darata qaaMbalaolaI
yao AMgaNaata Cayaa AaQaIca laaMbalaolaI
lagnaata laaBalaolaa, hao spaSa- Baasa hataa

AalaI fulaUna gaa~ao, yao pa`aNa laaocanaaMta
saaro mauhUta- Aalao, eka KauLyaa manaata
Qaarota AmaRtaacyaa gaolaa iBajaUna maaqaa

Aataa naka xaNaaMnaao, daoGaaMta iBaMta GaalaU
svagaa-savao malaa dYa BaUmaIvar}na caalaU
tao pa`aNanaaqa maaJao, maI dOvadtta kaMtaa