Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
P.Savlaram Lata Mangeshkar Vasant Prabhu Kanyadan 
gaIta paI. saavaLarama lataa maMgaoSakr vasaMta pa`BaU knyaadana 


maaiJayaa nayanaaMcyaa kaoMdNaI, ]malatao SauPacaI caaMdNaI

tama ivartao, ra~a sartao, pahaT vaaro JauLJauLtao
pa`aja@taacao tar} maaohrtao, +dyaIcyaa AMgaNaI

pa`hr paihlaa Aivarta yaotaao, BaUpaaLIcao svar gauNagauNataao
Ar}Na manaacaa hXa- rMgataao, paUvao-cyaa laaocanaI

dva ibaMbaataUnaI xaNa saaonyaacaa, ]jaLta rahI jaIva jaIvaacaa
svaga- hasataao vasauMQarocyaa ikrNaaM ikrNaaMtaUnaI