Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
P.Savlaram Lata Mangeshkar 
gaIta paI. saavaLarama lataa maMgaoSakr 


Ea`Iramaa GanaSyaamaa, baGaSaIla kQaI taU ro
tauJaI lavaaMkuSa baaLo

vanavaasaacyaa Garata maaJyaa, Ar}NacaMd` ho savao janmataa
ivarh pa`ItaIcao du:Ka hI maaJao hsalao rGaunaaqaa
ivaSvaacaI maI maMgalamaataa, tauJaI laaDkI saItaa
tauJyaa ivanaa ro AanaMdalaa gaalabaaoT laagalao

r}pa manaaohr tauJao paahIlao, yaaOvanaatalaI kaMtaI
baaLaMcyaa yaa r}pao baGatao tauJyaaca icamaNyaamaUtaI-
paUNa- paahIlao taulaa raGavaa, parI hI dOvagataI
tauJao baalapaNa tauJyaaparI ka vanavaasaI Jaalao

baGaayacao nasaola majalaa, yao naa baaLaMsaazI
caar kraMcaa kaomala ivaLKaa, paDU do Saamala kMzI
taaTataUTIcyaa BaoTI GaDtaa, JarJar AmaRta AaozI
imaTUnaI DaoLo mhNaona maaJao ramaayaNa saMpalao