Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
G. D. Madgulkar Asha Bhosle Sukhachi Sawali 
gaIta ga.id.maaDgaULkr AaSaa Baaosalao sauKaacaI saavalaI 


ramaa rGaunaMdnaa, ramaa rGaunaMdnaa
AaEa`maata yaa kQaI ro yaoiSala?

maI na Aihlyaa Saaipata naarI
maI na jaanakI rajakumaarI
dIna ranaTI vaoDI SabarI
tauJyaa padaMcao AKaMD icaMtana, hI maaJaI saaQanaa

paitata paavanaa, Ea`I rGaunaaqaa
ekdaca yao jaataa jaataa
paahIna, paUijana, TokIna maaqaa
taaoca svaga- maja itaqaoca yao[-la, pauropaNaa jaIvanaa