Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Mangesh Padgaonkar Sudheer Phadke Yeshwant Deo 
gaIta maMgaoSa paaDgaavakr sauQaIr fDko yaSavaMta dova 


ASaI paaKaro yaotaI AaiNak smaRtaI zovaUnaI jaataI
daona idsaaMcaI rMgatasaMgata, daona idsaaMcaI naataI

caMd` kaovaLa paihlaa vaihlaa, JaaDamaagao ]Baa raihlaa
jara laajaUnaI jaaya ]jaLUnaI, kaLaoKaacyaa rataI

fulaUna yaotaa fula baaolalao, maI marNaavar +dya taaolalao
navhtao naMtar pair inarMtar gaMiQata JaalaI maataI

hata ek taao hLU qarqarlaa, paazIvar maayaonao ifrlaa
dovaGarataIla samayaImaQaUnaI, AjaUna jaLtaI vaataI

kuzo kuNaacyaa GaDlyaa BaoTI, gaIta ek maaohrlao AaozI
tyaa jauLlyaa +dyaMacaI gaaqaa, saUr AjaunahI gaataI