Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Asha Bhosle 
gaIta AaSaa Baaosalao 


DaoLo ho jaulmaI gaDo, raoKaUna maja paahU naka
jaadUigarI tyaata paurI, yaoqa ]Bao rahU naka

GaalaU kSaI kiSada maI, haotaI iktaI saaMgaU cauka
baaocao sau[- ifrifr}naI, vaoL saKyaa jaaya fuka

KaLbaL iktaI haoya manaI, hsataIla maja sava-jaNaI
yaotaIla tyaa saMQaI baGaUnaI, Aaga ]gaa laavaU naka