Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Shanta Shelke Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar 
gaIta SaaMtaa SaoLko lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr 


paha Taklao pausaUnaI DaoLo, igaLlaa maI huMdka
rNaaMgaNaI jaa sauKao rajasaa, partaUna paahU naka

JaDo duMdUBaI, JaDo caaOGaDa, rNa rMgaacaa hXa- kovaZa
ekdaca janmaata laaBatao hI AsalaI GaTIka

SakunagaaMz padrasa baaMQaunaI, inaraopa dotao taumha hsaunaI
AaiNa laavatao BaaLI taumacyaa ivajayaacyaa italaka

yaa doSaacaI paiva~a maataI, [qao vaIrvar janmaaM yaotaI
taaoca vaarsaa taumhI paaocavaa, yaoNaa"yaa Sataka