Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
gaIta 


baaLgaU kSaalaa vyaqa- kuNaacaI iBataI gaM
baaAI jaDlaI Aataa, daona jaIvaaMcaI pa`ItaI gaM

kaTYaMcao sarlao idsa, Aataa maQaumaasa
yao saugaMQa ]QaLIta, navaI barsaata
gauMfUna gaLYaMmaQaI hata, caaMdNyaa rataI gaM

ranaata saaMDlao inaLo, inaLo AaBaaL
hYa ipakaMta kosar gaMQa tasaa sahvaasa
Garkula hoca paMKaata paaMGar} rataI gaM