Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Phadke Aaram Haram Aahe 
gaIta sauQaIr fDko Aarama hrama Aaho 


AakaSaI Jaopa Gao ro paaKara, saaoDI saaonyaacaa ipaMjara

tauja BavataI vaOBava maayaa, fL rsaaL imaLtao Kaayaa
sauKalaaolaupa JaalaI kayaa, ha kuzvar vaoDYa GaosaI Aasara

Gar ksalao hI tar kara, ivaXa samaana maaotaI caara
maaohacao baMQana d\vaara, tauja AaDivataao ha jaOsaa ]Mbara

tauja paMKa idlao dovaanao, kr ivahar saamaqyaa-nao
drI DaoMgar ihrvaI ranao, jaa AaolaaMDUna yaa sarItaa saagara

kXTaivaNa fL naa imaLtao, tauja kLtao parI naa vaLtao
+dyaata vyaqaa hI jaLtao, ka jaIva ibacaara hao[- baavara

GaamaataUna maaotaI fulalao, E`amadova GarI Avatarlao
Gar pa`sannataonao naTlao, ha yaaoga jaIvanaI Aalaa saaijara