Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Tu Sukhi Raha 
gaIta taU sauKaI rha 


Jauk Jauk Jauk Jauk AgaInagaaDI
QauraMcyaa roGaa hvaota kaZI
paLtaI JaaDo paahUyaa, maamaacyaa gaavaalaa jaa]}yaa

maamaacaa gaava maaoza, saaonyaacaaMdIcyaa paoza
SaaoBaa paahUna yao]}yaa, maamaacyaa gaavaalaa jaa]}yaa

maamaacaI baayakao GaaorTI, mhNaola kuzlaI paaorTI
BaacyaaMcaI naavao saaMgaUyaa, maamaacyaa gaavaalaa jaa]}yaa

maamaacaI baayakao saugarNa, raoja raoja paaoLI iSakrNa
gaulaabajaamauna Kaa]}yaa, maamaacyaa gaavaalaa jaa]}yaa

maamaa maaoza taalaovaar, roSaIma Gao[-la hjaar vaar
kaoT ivajaarI nao]}yaa, maamaacyaa gaavaalaa jaa]}yaa