Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Usha Mangeshkar Yeshwant Deo 
gaIta ]Xaa maMgaoSakr yaSavaMta dova 


vaoL JaalaI Bar maaQyaanhI, maaqyaavar taLpao ]}na
nakao jaa]} kaomaojaUna, maaJyaa pa`ItaIcyaa fulaa

tapta idSaa Jaalyaa caarI, Baajatasao saRXTI saarI
ksaatarI jaIva QarI, maaJyaa pa`ItaIcyaa fulaa

vaahtaata vaaro jaLtao, paaoLtaata fulatyaa tanaU tao
icatta [qao mama hLhLtao, maaJyaa pa`ItaIcyaa fulaa

maaJaI Cayaa maaJyaa KaalaI, tauja saazI AasaavalaI
kSaI kr} tauja saavalaI, maaJyaa pa`ItaIcyaa fulaa

daTo daonhI DaoLa paaNaI, AaTo nayanaaMta saukUnaI
ksao GaalaU tauja AaNaUnaI, maaJyaa pa`ItaIcyaa fulaa

maRgajaLacyaa tarMgaata, naBaacyaa inaLyaa rMgaata
cala rMgaU saarMgaata, maaJyaa pa`ItaIcyaa fulaa