Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Sudheer Phadke 
gaIta sauQaIr fDko 


kuzo SaaoiQasaI ramaoSvar Ana\ kuzo SaaoiQasaI kaSaI
+dyaataIla BagavaMta rahIlaa, +dyaataUna ]paaSaI

JaaD fulaaMnaI Aalao bahr}na, taU na paahIlao DaoLo ]GaDUna
vaXaa-kazI paa]}sa Qaara, taulaa na idsalaa tyaata [Saara
kaya taulaa ]payaaoga AaMQaLyaa, dIpa AsaUna ]SaasaI

r}d`axaaMcyaa gaLyaata maaLa, laaivalaosa taU Basma kpaaLa
kQaI na Gao]}na naaMgar hataI, ipakivalaosa maataItaUna maaotaI
haya ABaagyaa Bagavao naosaUna Gar sanyaasaUna jaaSaI

dova baaolataao baaL mauKaataUna, dova Daolataao ]Mca ipakataUna
kQaI hao]}naI dova iBakarI, AnnaasaazI Aata- paukarI
AvataI BavataI AsaUna idsaonaa, SaaoiQataaosa AakaSaI