Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Asha Bhosle - Sudheer Phadke 
gaIta AaSaa _ sauQaIr fDko 


taU najaronao hao mhTlao maga vaacaonao vadNaar kQaI ?
kr paDlaota gaLyaata tauJao paNa varmaalaa paDNaar kQaI ?

tauJao hasaro +dya Aazivata, du:KaacaI ivasartao GaDI
tyaa +dyaacaa yaa +dyaaSaI saMgama ro haoNaar kQaI ?

taU nasataanaa tauJaI AazvaNa, manaa jaaLItao padaopadI
ek ivacaar} taulaa? 
kaya? 
haoNaar kQaI gaM saptapadI ?