Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


> Marathi Home | Lyrics Index
 
gaIta

Aaja gaaokuLata rMga KaoLtaao hrI
lataa maMgaoSakr,sauroSa BaT,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Aaja +dya mama ivaSaala Jaalao
Ar}Na datao

Aaja kuNaItarI yaavao, AaoLKaIcao vhavao
AaSaa Baaosalao,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,mauMbaAIcaa jaavaAI (1970)

Aaja raNaI paUvaI-caI taI pa`Ita taU maagaU nakao
sauQaIr fDko, yaSavaMta dova

Aaja ]dasa ]dasa dUr paaMgalyaa saa]lyaa
lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

AakaSaI Jaopa Gao ro paaKara, saaoDI saaonyaacaa ipaMjara
sauQaIr fDko, Aarama hrama Aaho

Aalaa Aalaa vaara, saMgao paavasaacyaa Qaara
AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala,sauQaIr maaoGao,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,ha KaoL saavalyaaMcaa

Aalaa vasaMta dohI, maja zavaUkoca naahI
ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,pa`paMca (1961)

AalaI baGa gaaAI, gaaAI


AalaI hasata paihlaI rata, ]jaLta pa`aNaaMcaI fulavaata
lataa maMgaoSakr

AalaI maaJyaa GarI hI idvaaLI
AnauraQaa paaODvaala, Ainala _ Ar}Na,AXTivanaayak

Aataaca AmaRtaacaI barsaUna rata gaolaI


AKaorcaa ha taulaa dMDvata, saaoDUna jaatao gaava
lataa maMgaoSakr, AanaMdGana,maraza itatauka maoLvaavaa (1964)

AKaorcao yaotaIla maaJyaa hoca Sabd AaozI
Ar}Na datao

AnaamavaIra, ijaqao jaahlaa tauJaa jaIvanaanta
lataa maMgaoSakr,kusaumaaga`ja

AanaMdvanaBauvanaI
lataa maMgaoSakr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

AanaMdI AanaMd gaDo, [kDo itakDo caaohIkDo
lataa maMgaoSakr,baalakvaI,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

AMtarIcyaa gaUZgaBaI- ekda jao vaaTlao
sauQaIr fDko,naa. Ga. doSapaaMDo,rama faTk

Aro Aro &aanaa JaalaasaI paavana
lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

Aro manamaaohnaa
AaSaa Baaosalao
1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  M |  9 |  10 |  11 |  S |  13 |  14 |