gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Random 20 ...

1. r}paorI vaaLUta, maaDaMcyaa banaata yao naa
      AaSaa Baaosalao

2. AalaI baGa gaaAI, gaaAI
      

3. maaiJayaa nayanaaMcyaa kaoMdNaI
      lataa maMgaoSakr,paI. saavaLarama,vasaMta pa`BaU,knyaadana

4. gaolao dyaayacao rahunaI, tauJao naxa~aaMcao doNao
      AaSaa Baaosalao,AartaI pa`BaU,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

5. jaao AavaDtaao savaa-Mnaa, taaocaI AavaDo dovaalaa
      lataa maMgaoSakr

6. Baaogalao jao du:Ka tyaalaa, sauKa mhNaavao laagalao
      AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT,Ea`IQar fDko

7. kuNyaa doSaIcao paaKar}, maaJyaa AMgaNaata Aalao
      AnauraQaa paaODvaala,sauQaIr maaoGao,Ea`IQar fDko

8. r}paorI vaaLUta, maaDaMcyaa banaata yao naa
      AaSaa Baaosalao

9. Aro Aro &aanaa JaalaasaI paavana
      lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

10. AMtarIcyaa gaUZgaBaI- ekda jao vaaTlao
      sauQaIr fDko,naa. Ga. doSapaaMDo,rama faTk

11. rajahMsa saaMgataao iktaI-cyaa tauJyaa kqaa
      AaSaa Baaosalao,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,sauvaaisanaI (1961)

12. Aalaa Aalaa vaara, saMgao paavasaacyaa Qaara
      AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala,sauQaIr maaoGao,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,ha KaoL saavalyaaMcaa

13. naaivaka ro, vaara vaaho ro
      saumana klyaaNapaUr

14. paOla taao gao ka]} kaoktaaho, Sakuna gao maayao saaMgataaho
      lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

15. Aro saMsaar, saMsaar, jasaa tavaa caulyaavar
       ,maainanaI

16. jaga ho baMdISaalaa
      sauQaIr fDko,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,jagaacyaa paazIvar

17. saaMja yao gaaokuLI
      AaSaa Baaosalao,sauQaIr maaoGao,Ea`IQar fDko

18. kRXNaa imaLalaI kaoyanaolaa
      lataa maMgaoSakr

19. hrvalao tao gavasalao ka, gavasalao tao hrvalao ka
      lataa maMgaoSakr,paI. saavaLarama

20. BaoT tauJaI maaJaI smartao, AjaUna tyaa idsaacaI
      Ar}Na datao,maMgaoSa paaDgaavakr,yaSavaMta dova