gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Random 20 ...

1. SauPtaara maMdvaara, caaMdNao paaNyaataunaI
      sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao,maMgaoSa paaDgaavakr

2. hrInaama mauKaI rMgatao, ektaarI krI vaajatao
      AaSaa Baaosalao

3. dohacaI itajaaorI, Ba@taIcaaca zovaa
      sauQaIr fDko ,AamhI jaataao Aamaucyaa gaavaa

4. r}paorI vaaLUta, maaDaMcyaa banaata yao naa
      AaSaa Baaosalao

5. pa`omasvar}pa Aa[-, vaatsalya isaMQaU Aa[-
      lataa maMgaoSakr

6. ka ro duravaa, ka ro Abaaolaa
      AaSaa Baaosalao,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,mauMbaAIcaa jaavaAI (1970)

7. maaLyaacyaa maLyaamaMdI paaTacaM paanaI jaataM
      lataa maMgaoSakr ,AanaMdGana,saaQaI maaNasaM (1965)

8. inaLyaa ABaaLI, katarvaoLI
      lataa maMgaoSakr ,AanaMdGana,maaoihtyaaMcaI maMjauLa

9. eorNaIcyaa dovaa taulaa izNagaI izNagaI vaahU do
      lataa maMgaoSakr ,AanaMdGana,saaQaI maaNasaM (1965)

10. Aaja ]dasa ]dasa dUr paaMgalyaa saa]lyaa
      lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

11. Aaja gaaokuLata rMga KaoLtaao hrI
      lataa maMgaoSakr,sauroSa BaT,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

12. baaAI maaJaI krMgaLI maaoDlaI
      AaSaa Baaosalao,ga.id.maaDgaULkr ,paDCayaa (1965)

13. Baaogalao jao du:Ka tyaalaa, sauKa mhNaavao laagalao
      AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT,Ea`IQar fDko

14. +dyaI jaagaa taU Anauragaa
      lataa maMgaoSakr,paI. saavaLarama,vasaMta pa`BaU

15. saKaI maMd Jaalyaa taarka
      sauQaIr fDko,sauQaIr maaoGao,rama faTk

16. taU najaronao hao mhTlao maga vaacaonao vadNaar kQaI
      AaSaa _ sauQaIr fDko

17. +dyaI jaagaa taU Anauragaa
      lataa maMgaoSakr,paI. saavaLarama,vasaMta pa`BaU

18. QaUMd maQaumataI rata ro
      lataa maMgaoSakr,ga.id.maaDgaULkr ,ikcak vaQa (1959)

19. gaolao tao idna gaolao
      paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

20. Jaulataao baaAI, rasa Jaulaa
      lataa maMgaoSakr,sauQaIr maaoGao,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,jaanakI