gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Random 20 ...

1. [Md`ayaNaI kazI, dovaacaI AaLMdI
      paM.BaImasaona jaaoSaI,ga.id.maaDgaULkr ,gauLacaa gaNapataI (1953)

2. maaogara fulalaa
      lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

3. BaoT tauJaI maaJaI smartao, AjaUna tyaa idsaacaI
      Ar}Na datao,maMgaoSa paaDgaavakr,yaSavaMta dova

4. caaMdNyaata ifrtaanaa maaJaa Qarlaasa hata
      AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

5. hrvalao tao gavasalao ka, gavasalao tao hrvalao ka
      lataa maMgaoSakr,paI. saavaLarama

6. koSavaa maaQavaa, tauJyaa naamaaMta ro gaaoDvaa
      saumana klyaaNapaUr

7. hvaasa taU, hvaasa taU, hvaasa maja taU, hvaasa taU
      

8. ivakta Gaotalaa Syaama
      AaSaa Baaosalao,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,jagaacyaa paazIvar

9. maaJyaa maataIcao gaayana, tauJyaa AakaSa Ea`utaIMnaI
      AnauraQaa paaODvaala,kusaumaaga`ja,Ea`IQar fDko,laxmaIbaaAI Ba`taar vaasaudova

10. hvaasa taU, hvaasa taU, hvaasa maja taU, hvaasa taU
      

11. SauPtaara maMdvaara, caaMdNao paaNyaataunaI
      sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao,maMgaoSa paaDgaavakr

12. maanavataocao maMidr maaJao
      sauQaIr fDko ,sauQaIr fDko,tao maaJao Gar

13. paa]}sa daTlaolaa, maaJyaa GaravarI ha
      imailaMd [MgaLo,saaOima~a,imailaMd [MgaLo

14. Aaja ]dasa ]dasa dUr paaMgalyaa saa]lyaa
      lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

15. ifTo AMQaaracao jaaLo, Jaalao maaokLo AakaSa
      Ea`IQar fDko,sauQaIr maaoGao,Ea`IQar fDko,laxmaIcaI paa]}lao

16. pa`itamaa ]rI Qar}naI, maI pa`ItaI gaavao
      lataa maMgaoSakr

17. taujasaazI SaMkra, iBallaINa maI Jaalao
      lataa maMgaoSakr,paI. saavaLarama,snaohla BaaTkr,icamauklaa paahuNaa

18. Gana ranaI saajaNaa
      AaSaa Baaosalao,SaaMtaa SaoLko,Ea`IQar fDko

19. saaMga saaMga Baaolaanaaqa, paa]}sa paDola kaya?
       ,maMgaoSa paaDgaavakr

20. Aalaa vasaMta dohI, maja zavaUkoca naahI
       ,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,pa`paMca (1961)