gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Random 20 ...

1. BaatauklaIcyaa KaoLamaQalaI rajaa AaiNak raNaI
      Ar}Na datao,maMgaoSa paaDgaavakr,yaSavaMta dova

2. ba`mha, ivaXNaU AaiNa mahoSvar saamaaorI basalao
      AaSaa Baaosalao ,sauQaIr fDko,AamhI jaataao Aamaucyaa gaavaa

3. kRXNaa imaLalaI kaoyanaolaa
      lataa maMgaoSakr

4. rMgaa yao[- vaao yao, rMgaa yao[- vaao yao
      lataa maMgaoSakr,saMta &aanaoEvar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

5. DaoLYaMta saaMjavaoLI AaNaU nakaosa paaNaI
      Ar}Na datao

6. caaMd maatalaa, maatalaa tyaalaa kSaI Aavar}
      lataa maMgaoSakr ,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,]Mbarza

7. GaT Dao[-var, GaT kmarovar
      lataa maMgaoSakr,paI. saavaLarama

8. ksao ksao hsaayaacao
       ,AartaI pa`BaU,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

9. AaoMkar svar}paa, sad\gaur} samaqaa-
      sauroSa vaaDkr

10. tauJyaa maaJyaa saMsaaralaa Aaina kaya hvaM
      AaSaa _ sauroSa vaaDkr

11. maaJyaa pa`ItaIcyaa fulaa
      ]Xaa maMgaoSakr ,yaSavaMta dova

12. taumhI ro daona, daonaca maaNasaM
      lataa maMgaoSakr,AartaI pa`BaU,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,caanaI

13. Aalaa vasaMta dohI, maja zavaUkoca naahI
       ,ga.id.maaDgaULkr,sauQaIr fDko,pa`paMca (1961)

14. ivasar} nakao Ea`Iramaa malaa
      lataa maMgaoSakr,sauQaIr maaoGao,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,jaanakI

15. kovha tarI pahaTo, ]laTUna ra~a gaolaI
      AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,inavaDUMga

16. jana paLBar mhNataIla haya haya
      lataa maMgaoSakr

17. maI maja hrpaUna basalao gaM
      AaSaa Baaosalao

18. sarNaar kQaI rNa
      lataa maMgaoSakr,kusaumaaga`ja,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

19. malamalaI taar}Nya maaJao, taU pahaTo paaMGaravao
      AaSaa Baaosalao,sauroSa BaT,saI.ramacaMd`,Garkula (1970)

20. tauJyaa maaJyaa saMsaaralaa Aaina kaya hvaM
      AaSaa _ sauroSa vaaDkr