gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
Random 20 ...

1. paacaaoLa paDo taao ]dasa
      lataa maMgaoSakr,kusaumaaga`ja

2. ]za raXT/vaIr hao
       ,sauQaIr fDko

3. Gana AaoqaMbaUna yaotaI vanaaMta vaaGaaoL iBartaI
      lataa maMgaoSakr,naa.QaaoM.mahanaaor,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

4. Aaja +dya mama ivaSaala Jaalao
      Ar}Na datao

5. tyaa kaovaLyaa fulaaMcaa baajaar paahIlaa
      Ea`IQar fDko,Ainala kaMbaLo,Ea`IQar fDko

6. kuNaacyaa KaaMdyaavar kuNaacao AaoJao
      rvaIMd` saazo ,Baaskr caMdavarkr,saamanaa

7. ]za raXT/vaIr hao
       ,sauQaIr fDko

8. BaavaBaaoLyaa Ba@taIcaI hI ek taarI
      lataa maMgaoSakr,maMgaoSa paaDgaavakr

9. baaLgaU kSaalaa vyaqa- kuNaacaI iBataI gaM
      

10. dOva jaaiNalao kuNaI
       ,ga.id.maaDgaULkr,vasaMta dosaaAI,maaolakrINa (1963)

11. maana vaoLavaUnaI QaUMd baaolaU nakao
      Ar}Na datao

12. GanainaLa, laDIvaaLa, JaulavaU nakao ihMdaoLa
      maaiNak vamaa-,ga.id.maaDgaULkr ,]maja paDola tar (1960)

13. fulalao ro xaNa maaJao fulalao ro
      AaSaa Baaosalao,inataIna AaKavao,Ea`IQar fDko

14. navavaQaU ipa`yaa maI baavartao
      lataa maMgaoSakr

15. irmaiJama JartaI Ea`avaNaQaara QartaIcyaa klaSaata
      saumana klyaaNapaUr

16. do malaa gao caMid`ko pa`ItaI tauJaI
      lataa maMgaoSakr,rajaa baZo,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

17. kahI baaolaayaacao Aaho, paNa baaolaNaar naahI
      Ea`IQar fDko ,yaSavaMta dova

18. svapnaatalyaa kLyaaMnaao, ]malaU nakaca kovha
      AaSaa Baaosalao

19. ksao ksao hsaayaacao
       ,AartaI pa`BaU,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

20. ho raXT/ dovataaMcao, ho raXT/ pa`oiXataaMcao
      raNaI vamaa-,ga.id.maaDgaULkr,saI.ramacaMd`,Garkula (1970)