rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
pa`EnamaMjauXaa

1. 'kSaI kaLnaaigaNaI saKao ga vaOrINa JaalaI nadI' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 SaaMtaarama naaMdgaavakr
 Baa.ra.taaMbao
 inataIna AaKavao

2. 'saavar ro, saavar ro, ]Mca ]Mca Jaulaa' _ gaayak ?
 lataa maMgaoSakr
 rvaIMd` saazo
 AnauraQaa paaODvaala _ paM. vasaMtarava doSapaaMDo
 Ar}Na datao

3. 'rajahMsa saaMgataao iktaI-cyaa tauJyaa kqaa' _ gaayak ?
 AaSaa Baaosalao
 AnauraQaa paaODvaala _ paM. vasaMtarava doSapaaMDo
 AaSaa _ sauQaIr fDko
 mahoMd` kpaUr

4. 'naBaM ]tar} AalaM, icaMba qarqar valaM' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 SaaMtaarama naaMdgaavakr
 naa.QaaoM.mahanaaor
 inataIna AaKavao

5. 'inaScayaacaa mahamaor}, bahuta janaaMsaI AaQaar}' _ gaayak ?
 Ea`IQar fDko
 lataa maMgaoSakr
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao
 mahoMd` kpaUr

6. 'vaara gaa[- gaaNao, pa`ItaIcao taraNao' _ gaayak ?
 lataa _ Ar}Na datao
 Ar}Na datao
 lataa maMgaoSakr
 AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala

7. 'tar}Na Aaho ra~a AjaUina, rajasaa inajalaasa ka ro' _ saMgaItakar ?
 paM. +dyanaaqa maMgaoSakr
 pa`Baakr jaaoga
 yaSavaMta dova
 dttaa Davajaokr

8. 'BaoT tauJaI maaJaI smartao, AjaUna tyaa idsaacaI' _ saMgaItakar ?
 AanaMdGana
 pa`Baakr jaaoga
 yaSavaMta dova
 imailaMd [MgaLo

9. 'ijavalagaa, raihlao ro dUr Gar maaJao' _ gaayak ?
 lataa _ Ar}Na datao
 AaSaa Baaosalao
 lataa maMgaoSakr
 AnauraQaa paaODvaala _ paM. vasaMtarava doSapaaMDo

10. 'taao ek rajapau~a, maI hI ek ranafUla' _ ica~apaT ?
 gauLacaa gaNapataI
 caanaI
 saMta gaaora kuMBaar
 saMqa vaahtao kRXNaamaaAI

Name*:
E-mail:

Notice:Email is NOT mandatory, as this information is visible to all visitors.


Last 25 Challengers