rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
pa`EnamaMjauXaa

1. 'tyaa tar}taLI ivasarlao gaIta' _ saMgaItakar ?
 ivaEvanaaqa maaoro
 yaSavaMta dova
 snaohla BaaTkr
 Ea`IQar fDko

2. 'eorNaIcyaa dovaa taulaa izNagaI izNagaI vaahU do' _ gaayak ?
 Ea`IQar fDko
 lataa maMgaoSakr
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao
 mahoMd` kpaUr

3. 'kSaI kaLnaaigaNaI saKao ga vaOrINa JaalaI nadI' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 SaaMtaarama naaMdgaavakr
 Baa.ra.taaMbao
 inataIna AaKavao

4. '{taU ihrvaa, {taU barvaa' _ gaItakar ?
 baa.Ba.baaorkr
 SaaMtaa SaoLko
 naa.QaaoM.mahanaaor
 sauroSa BaT

5. 'idsatao majalaa sauKaica~a navao, maI saMsaar maaJaa roiKatao' _ ica~apaT ?
 Aarama hrama Aaho
 ]maja paDola tar
 AXTivanaayak
 paDCayaa

6. 'taulaa paahtao ro, taulaa paahtao' _ saMgaItakar ?
 yaSavaMta dova
 sauQaIr fDko
 snaohla BaaTkr
 Baaskr caMdavarkr

7. 'ka ro duravaa, ka ro Abaaolaa' _ gaayak ?
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao
 AaSaa Baaosalao
 lataa maMgaoSakr
 sauQaIr fDko

8. 'malamalaI taar}Nya maaJao, taU pahaTo paaMGaravao' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 rajaa baZo
 sauroSa BaT
 vaMdnaa ivaTNakr

9. 'yaoNaar naaqa Aataa' _ gaItakar ?
 jagadISa KaobaUDkr
 ga.id.maaDgaULkr
 sauroSa BaT
 baa.Ba.baaorkr

10. 'rajasaa javaLI jara basaa' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 naa.QaaoM.mahanaaor
 yaSavaMta dova
 vaMdnaa ivaTNakr

Name*:
E-mail:

Notice:Email is NOT mandatory, as this information is visible to all visitors.


Last 25 Challengers