rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
pa`EnamaMjauXaa

1. 'BaavaBaaoLyaa Ba@taIcaI hI ek taarI' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 SaaMtaa SaoLko
 inataIna AaKavao
 ga`osa

2. 'ra~aIsa KaoL caalao, yaa gaUZ caaMdNyaaMcaa' _ gaayak ?
 mahoMd` kpaUr
 rvaIMd` saazo
 AnauraQaa paaODvaala _ paM. vasaMtarava doSapaaMDo
 Ar}Na datao

3. 'kaoTI kaoTI r}pao tauJaI, kaoTI saUya- caMd` taaro' _ gaayak ?
 sauroSa vaaDkr
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao
 raNaI vamaa-
 lataa _ sauroSa vaaDkr

4. 'ivakta Gaotalaa Syaama' _ gaayak ?
 Ea`IQar fDko
 AaSaa Baaosalao
 lataa maMgaoSakr
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao

5. 'maaJyaa maataIcao gaayana, tauJyaa AakaSa Ea`utaIMnaI' _ ica~apaT ?
 laxmaIbaaAI Ba`taar vaasaudova
 ]Mbarza
 ipaMjara
 saMsaar

6. 'vaadla vaarM sauTla gaM' _ gaItakar ?
 baa.Ba.baaorkr
 vaMdnaa ivaTNakr
 SaaMtaa SaoLko
 sauroSa BaT

7. '{taU ihrvaa, {taU barvaa' _ saMgaItakar ?
 vasaMta dosaaAI
 Ea`IQar fDko
 pau. la. doSapaaMDo
 snaohla BaaTkr

8. 'taulaa paahtao ro, taulaa paahtao' _ gaayak ?
 AnauraQaa paaODvaala
 paM.BaImasaona jaaoSaI
 AaSaa Baaosalao
 AaSaa _ sauQaIr fDko

9. 'taulaa paahtao ro, taulaa paahtao' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 ga.id.maaDgaULkr
 SaaMtaa SaoLko
 inataIna AaKavao

10. 'yaoNaar naaqa Aataa' _ ica~apaT ?
 kamaapaurtaa maamaa
 sauvaaisanaI
 knyaadana
 sajaa-

Name*:
E-mail:

Notice:Email is NOT mandatory, as this information is visible to all visitors.


Last 25 Challengers