rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
pa`EnamaMjauXaa

1. 'kovha tarI pahaTo, ]laTUna ra~a gaolaI' _ saMgaItakar ?
 saI.ramacaMd`
 AanaMdGana
 paM. +dyanaaqa maMgaoSakr
 snaohla BaaTkr

2. 'gaaomaU saMgataInaM maaJyaa taU yaoSaIla kaya ?' _ ica~apaT ?
 ]maja paDola tar
 ha KaoL saavalyaaMcaa
 caanaI
 maaolakrINa

3. 'caaMdNao iSaMpaIta jaaSaI, caalataa taU caMcalao' _ gaayak ?
 Ea`IQar fDko
 sauQaIr fDko
 AaSaa Baaosalao
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao

4. 'klpavaRxa knyaosaazI laavaUinayaa baabaa gaolaa' _ gaayak ?
 lataa maMgaoSakr
 Ar}Na datao
 AnauraQaa paaODvaala _ paM. vasaMtarava doSapaaMDo
 AaSaa _ AnauraQaa paaODvaala

5. 'maaiJayaa nayanaaMcyaa kaoMdNaI' _ gaayak ?
 Ea`IQar fDko
 lataa maMgaoSakr
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao
 mahoMd` kpaUr

6. 'maaiJayaa nayanaaMcyaa kaoMdNaI' _ ica~apaT ?
 knyaadana
 maaolakrINa
 sajaa-
 saMsaar

7. 'Dava maaMDuna BaaMDUna maaoDU nakao' _ saMgaItakar ?
 rama faTk
 ivaEvanaaqa maaoro
 vasaMta dosaaAI
 snaohla BaaTkr

8. 'yaoNaar naaqa Aataa' _ ica~apaT ?
 kamaapaurtaa maamaa
 sauvaaisanaI
 knyaadana
 sajaa-

9. 'taU taovha taSaI, taU taovha ASaI' _ gaItakar ?
 baa.Ba.baaorkr
 AartaI pa`BaU
 sauroSa BaT
 sauQaIr maaoGao

10. 'maI Daolakr, Daolakr, Daolakr dyaa-caa rajaa' _ gaItakar ?
 maMgaoSa paaDgaavakr
 SaaMtaa SaoLko
 yaSavaMta dova
 vaMdnaa ivaTNakr

Name*:
E-mail:

Notice:Email is NOT mandatory, as this information is visible to all visitors.


Last 25 Challengers