rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 
pa`EnamaMjauXaa

1. 'Aaja raNaI paUvaI-caI taI pa`Ita taU maagaU nakao' _ gaayak ?
 Ea`IQar fDko
 lataa maMgaoSakr
 sauQaIr fDko
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao

2. 'Aro saMsaar, saMsaar, jasaa tavaa caulyaavar' _ ica~apaT ?
 maainanaI
 saamanaa
 sauKaacaI saavalaI
 BaalaU

3. 'tyaa fulaaMcyaa gaMQakaoXaI, saaMga taU Aahosa ka' _ gaItakar ?
 saUya-kaMta KaaMDokr
 vaMdnaa ivaTNakr
 naa.QaaoM.mahanaaor
 SaaMtaa SaoLko

4. 'paOla taao gao ka]} kaoktaaho, Sakuna gao maayao saaMgataaho' _ saMgaItakar ?
 yaSavaMta dova
 snaohla BaaTkr
 paM. +dyanaaqa maMgaoSakr
 Ainala _ Ar}Na

5. 'pa`itamaa ]rI Qar}naI, maI pa`ItaI gaavao' _ gaayak ?
 rvaIMd` saazo
 lataa maMgaoSakr
 raNaI vamaa-
 lataa _ sauroSa vaaDkr

6. 'Gana AaoqaMbaUna yaotaI vanaaMta vaaGaaoL iBartaI' _ gaayak ?
 AnauraQaa paaODvaala
 paM.BaImasaona jaaoSaI
 lataa maMgaoSakr
 AaSaa _ sauQaIr fDko

7. 'hrvalao tao gavasalao ka, gavasalao tao hrvalao ka' _ gaayak ?
 lataa maMgaoSakr
 sauQaIr fDko
 sauQaa malhao~aa _ Ar}Na datao
 mahoMd` kpaUr

8. 'QaUMd yaoqa maI svaOr Jaaoiktaao mad\yaacao pyaalao' _ saMgaItakar ?
 yaSavaMta dova
 sauQaIr fDko
 vasaMta dosaaAI
 snaohla BaaTkr

9. 'ipa`yaa Aaja maaJaI nasao saaqa dYayaa' _ gaayak ?
 Ea`IQar fDko
 AaSaa _ sauroSa vaaDkr
 sauQaIr fDko
 AnauraQaa paaODvaala

10. 'ekaca yaa janmaI jaNaU ifr}naI navaI janmaona maI' _ gaayak ?
 AaSaa Baaosalao
 Ar}Na datao
 lataa maMgaoSakr
 sauQaIr fDko

Name*:
E-mail:

Notice:Email is NOT mandatory, as this information is visible to all visitors.


Last 25 Challengers