Make your own free website on Tripod.com
  rcanaakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

ihMdI
 


 


   gaItaao nao hmao jaInaa isaKaayaa
   gaja%laao nao maaohaobbata isaKaayaI hO
   hr gaIta hmaara Apanaa hO
   hr gaIta hmaarI khanaI hO
If you are experiencing any difficulties in reading GeetGunjan.Click here for HELP

Last updated on 14th Oct, 2001